นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 20,413 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน แชร์  
25 มิ.ย. 62แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แชร์  
23 พ.ค. 62การบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
23 พ.ค. 62การบริการรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
23 พ.ค. 62การบริการช่วยเหลือเยี่ยวยาสาธารณภัย แชร์  
23 พ.ค. 62การบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
23 พ.ค. 62การบริการยืมพัสดุครุภัณฑ์ อบต.ตาโกน แชร์  
23 พ.ค. 62การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย แชร์  
23 พ.ค. 62การบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ แชร์  
23 พ.ค. 62การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
23 พ.ค. 62รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แชร์  
23 พ.ค. 62ช่วยเหลือสาธารณภัย แชร์  
23 พ.ค. 62สนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค แชร์  
23 พ.ค. 62การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แชร์  
23 พ.ค. 62จัดเก็บภาษีป้าย แชร์  
23 พ.ค. 62จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
23 พ.ค. 62การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
23 ก.พ. 62การบริการจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา