นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 20,385 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ม.ค. 63กฏบัตร (Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
3 ต.ค. 62รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต. ตาโกน ประจำปี 2562 แชร์  
3 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ แชร์  
17 พ.ค. 62ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 แชร์  
24 เม.ย. 62คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ แชร์  
30 ม.ค. 62คำสั่งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา