นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 31,594 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 พ.ค. 64การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(มท 0816.3/ว1003 - ลว. 17 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561(มท 0810.8/ว1006 - ลว. 17 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564(มท 0809.2/ว70 - ลว. 17 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)[แนวทางการดำเนินการ][เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์](มท 0815.4/ว1004 - ลว. 17 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563[แบบฟอร์มฯ][สิ่งที่ส่งมาด้วย][แบบรายงาน](มท 0820.2/ว999 - ลว. 17 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/6456-6531 - ลว. 14 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64ขอเชิญประชุม(มท 0816.3/ว996 - ลว. 14 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว974 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
17 พ.ค. 64แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว902 - ลว. 30 เม.ย. 64) 
14 พ.ค. 64แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564(มท 0808.2/ว991 - ลว. 14 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ(มท 0808.2/ว990 - ลว. 14 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564(มท 0810.2/ว989 - ลว. 14 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา)(มท 0816.2/ว985 - ลว. 14 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู)(มท 0816.3/ว984 - ลว. 14 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15(- - ลว. 14 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](มท 0810.6/ว2762 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0816.2/ว979 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564(มท 0808.3/ว970 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/6145 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/6146-6218 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/534 | แสดง 20 จาก 10680 รายการ
เปลี่ยนภาษา