วันที่ 4 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  2562  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของตำบลตาโกนต่อไป