ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน  2 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ