นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 20,218 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มุ่งมั่น ผสานสามัคคี มีความโปร่งใส
ตั้งใจพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฟังเสียงประชาชน "พันธกิจ

  • พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAPและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
  • ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
4. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
1. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. การักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้
4. สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหาสังคม
6. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในด้านกีฬา
7. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. สังคมเกิดความสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
1. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนาบุคลากร
เปลี่ยนภาษา