นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 20,391 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเปลี่ยน บุตรดี

  ประธานสภา อบต.ตาโกน

 • นายชาคร วิเศษ

  รองประธานสภาอบต.ตาโกน

 • นายประดิษฐ นนท์ศิลา

  เลขานุการสภาอบต.ตาโกนสมาชิกสภา

 • นายสุพล มงคล

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมบัติ แก้วสะอาด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุริวุฒิ มีภาพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายบุญมา เงาะโคตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายก่ำ วงค์ราช

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายหง่า ไชยโย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเสาร์ พิลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายพรวิชัย สุพรมพิมพ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสวัสดี พรจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญมี สวัสดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมเดช อ่อนน้อม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางอรัญญา หนองหงอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสาวสมคิด มะโนรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางจันทร์ บุญยงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายดำ พรจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายทองไสย แสงแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายทองดี บุญยอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวิไลย ทองสุทธิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายประหยัด รันทร

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายนวน พิลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายลี สุระ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายพิมพ์พา ใชโย

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายทอง สมพงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นางทองมี โพธิ์ศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายนิคม สาสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 15เปลี่ยนภาษา