นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 20,390 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายประดิษฐ์ นนท์ศิลา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน

 • นางสาวเบญญาภา กสิโสภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสำนักปลัด

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางเมทินี ตุ้มทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายโชคชัย ใชโย

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นายปรีชา บุญเภา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายณัฐพล ป้อมหิน

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางกัลยา วิลัยเกษ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพิสิษฐ์ ประนม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นายพิทักษ์ แก้วสะอาด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจุมพล ตุ้มทอง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 • นายสุวนันท์ พิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 • นายไชยยันต์ มิ่งสกุล

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายประดิษฐ์ ผมคำ

  นักการภารโรง

 • นายดิษฐ์ ตุ้มทอง

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางประมูล สุวรรณ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสินีนารถ มิตรนอก

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสุพิชญา จันทะเสน

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสาวจิราพร เกษศิริ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวผุสดี บุญวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวประภาศรี สุระ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • นางสาวปรีดาวรรณ โพธิ์ศรี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นางสาวเบญญาภา กสิโสภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสมนึก ชัดไธสง

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายมนูญ สำนัก

  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

 • นายณัฎฐพงษ์ บุดดี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

 • นายวิไลศักดิ์ หล้าธรรม

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นางรุ่งลาวัลย์ อินตะนัย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายศุภกร ทองตัน

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวอรวรรณ วงค์ราช

  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวัด

 • นางประคองศรี วุฒิยา

  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวัด

 • นางสาวรัตนา ล้านจันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวัด

 • นางบัวลอย ผมคำ

  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดตาโกน

 • นางสำราญจิตร พวงอก

  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดตาโกน

 • นางศิริวรรณ อุตพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดตาโกน

 • นางสาวชิวรัตน์ จันทร์โท

  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดตาโกนเปลี่ยนภาษา