โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการบ้านตาดหมู่ที่่ 6 ไปบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding