นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 20,401 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตาโกน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองจันทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตำบลใกล้เคียงดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจรดตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ทิศใต้จรดตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
ทิศตะวันออกจรดตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
ทิศตะวันตกจรดอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

เนื้อที่

ตำบลตาโกน มีเนื้อที่ประมาณ 39.2 ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลตาโกน มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตาโกน มีลักษณะเป็นที่ราบดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำพื้นที่ทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ห้วยทับทัน


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำพื้นที่ทางการเกษตร


ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1บ้านตาโกน330363693173นายแก้ว อินทร์คำ
2 บ้านตาโกน221187408103นายเฉลิม สุภาที
3บ้านวัด344360704143นายสมัย พวงพันธ์
4 บ้านแดง 18517836378นายสุรพล ผมทำ
5บ้านเค็ง18320038392นายสมหมาย สุภาที
6 บ้านตาด210230440105นายสมาน ชมชื่น
7บ้านแต้287283570117นายทองแดง อ่อนน้อม
8 บ้านชะบา266243509106นายทองวัน หนองหงอก
9บ้านนาแปะ11111622747นายบุญมา มีคำ
10บ้านห่อง13217530771นายบุญเพ็ง บุญเสริม
11บ้านกระเต็น10913124057นายสุดใจ สวัสดิ์ไธสง
12 บ้านหนองปลาคูณ227219446102นายบุญธรรม พาที
13บ้านตาโกน227230457108นายสุพัฒน์ ดาศรี
14บ้านขยอม10812423252นายสมชาย ก้านแก้ว
15บ้านหนองหว้าหนองสแตง778215937นายบุดดา นันทะพันธ์
รวม3,0173,1216,1381,391

อาชีพ
ร้านค้าทั่วไป 38 แห่ง
ร้านซ่อมรถ4 แห่ง
โรงสีข้าว 15 แห่ง
ปั๊มน้ำมันและปั๊มหลอด 13 แห่ง
กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาโกน กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านแต้ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น
เปลี่ยนภาษา