นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 20,404 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในเขตตำบลตาโกนและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
(1) ทางหลวงชนบท
    - ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก 4003
    - ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก 6030โทรศัพท์

ตำบลตาโกนมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 แห่งไปรษณีย์หรือการสื่อสาร

ตำบลตาโกนมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่งการไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนการประปา

ตำบลตาโกนมีระบบประปา จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

1.ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 13 บ้านตาโกน ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 13 , 2 , 1 จำนวนผู้ใช้ 375 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนเป็นผู้ดูแล
2.ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านวัด ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 จำนวนผู้ใช้น้ำ 140 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
3.ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 4 บ้านแดง ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 จำนวนผู้ใช้น้ำ 79 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
4.ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านเค็ง ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวนผู้ใช้น้ำ 89 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
5.ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านแต้ ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 จำนวนผู้ใช้น้ำ 113 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
6.ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 8 บ้านชะบา ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 จำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
7.ระบบประปาแบบบาดาล หมูที่ 9 บ้านนาแปะ ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 จำนวนผู้ใช้น้ำ 46 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
8.ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านห่อง ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 จำนวนผู้ใช้น้ำ 68 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
9.ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาคูณ ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12 จำนวนผู้ใช้น้ำ 93 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ก่อสร้างแต่มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
10.ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ควบคุมการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 , 1, 2 , 13 จำนวนผู้ใช้น้ำ 489 ครัวเรือน
เปลี่ยนภาษา