นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 20,374 คน

สภาพสังคม


การศึกษา

ตำบลตาโกน มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล จำนวน 4 แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านตาโกน ให้บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมขยายโอกาส
2. โรงเรียนบ้านห่องวารีนัพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์ ให้การบริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา
3. โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ให้การบริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา
4. โรงเรียนบ้านแต้-ชะบา (อสพป.38) ให้การบริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกน
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด


ระดับการศึกษาเพศรวม (คน)เปอร์เซ็นต์
ชาย(คน)เปอร์เซ็นต์หญิง(คน)เปอร์เซ็นต์
ไม่เคยศึกษา703.601838.242536.08
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก784.01924.141704.08
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา603.09662.971263.03
จบชั้นประถมศึกษา1,055 54.31,17853.062,23353.63
มัธยมศึกษาตอนต้น 28714.7627312.3056013.45
มัธยมศึกษาตอนปลาย29315.0729613.3358914.15
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า412.11482.16892.14
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 572.93813.651383.31
สูงกว่าปริญญาตรี30.1530.1460.14
รวม1,9441002,2201004,164100

จากข้อมูล จปฐ. พบว่า ประชากรส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 53.63 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา รองลงมาคือ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 14.15 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 3.31 ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสถาบันและองค์กรทางศาสนา

ตำบลตาโกน มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

1. วัดตาโกน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตาโกน
2. ที่พักสงฆ์จันทวารีทีปวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านตาด
3. วัดบ้านแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านแดง
4. สำนักสงฆ์บ้านแต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านแต้
5. สำนักสงฆ์บ้านวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวัด
6. สำนักสงฆ์บ้านชะบา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านชบา
7. ที่พักสงฆ์นิพัทธ์ธรรมาภรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านห่อง
8. วัดป่าจันดาทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวัด
9. ที่พักสงฆ์ดงยางโนนแมวบ้านเค็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเค็ง


การสาธารณสุข

ในเขตตำบลตาโกน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโกน ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลตาโกน ให้บริการเฉพาะ ผู้ป่วยนอกและบริการงานส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลตาโกน ทั้งสิ้น 150 คน
2. คลีนิคการพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 1 แห่ง
เปลี่ยนภาษา